Ons privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met de informatie en gegevens die u met ons deelt, zodat wij u optimaal gebruik kunnen maken van onze diensten. Ons bedrijf, JRADS ECOM INTERNATIONAL LIMITED met geregistreerd adres op Unit 2A, 17/F, Glenealy Tower, No.1 Glenealy, Central, Hong Kong S.A.R beheert een website op lifenova-nederland.com ("Platform").

Wij, op onze locatie Unit 2A, 17/F, Glenealy Tower, No.1 Glenealy, Central, Hong Kong S.A.R,zullen uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of die anderszins in ons bezit zijn, verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), en alle andere toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming.

Dit Privacybeleid is op jou van toepassing als je een gebruiker bent van ons Platform. We raden al onze gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. We willen alle informatie zo begrijpelijk mogelijk aan je verstrekken. Als er echter iets onduidelijk blijft, zullen we je graag uitleg geven over de termen of passages in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is op jou van toepassing als je een gebruiker bent van ons Platform. We raden al onze gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. We willen alle informatie zo begrijpelijk mogelijk aan je verstrekken. Als er echter iets onduidelijk blijft, zullen we je graag uitleg geven over de termen of passages in dit Privacybeleid.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens isย Lifenova ("Bedrijf" of "wij").

Als u een verzoek hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in sectie 4 hieronder, kunt u een e-mail sturen naar support@lifenova-nederland.com.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover bepaald door de diensten die wij aan u leveren (d.w.z. het exploiteren van het Platform) of andere gerelateerde verwerkingsdoeleinden, zoals hieronder gespecificeerd.

2.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt of koopt tijdens het online winkelen. In deze context gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestel- en betalingstransacties te verwerken en om uw leveringen, claims, retourzendingen en terugbetalingen op een veilige en effectieve manier te beheren. Bestel- en betalingsgegevens die voor het bovenstaande doel zijn verzameld, worden ook gebruikt voor marketing, onder bepaalde voorwaarden en beperkingen, bedrijfsontwikkeling en analytische doeleinden en om fraude en diefstal met betrekking tot online verkopen op te sporen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving die gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aankopen op het Platform (gezamenlijk "Persoonsgegevens"); Bij het beschikbaar stellen van producten en diensten aan u, verwerkt Lifenova uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst met u en voor het nakomen van alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ongeacht of de overeenkomst betrekking heeft op een bestelling en betaling. of op het gebruik van andere diensten die door ons of door derden worden geleverd. Om u te identificeren en contact met u op te nemen wanneer een artikel waarover u zich hebt aangemeld om informatie te ontvangen weer beschikbaar komt voor aankoop, gebruiken we zakelijke legitieme belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking. De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen wanneer u een bestelling plaatst, een betaling doet of gebruik maakt van een van onze andere diensten, worden alleen gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om die bestelling te verwerken en de gevraagde producten en diensten te leveren.

2.2 Wanneer u een bestelling plaatst, een betaling verricht, een product retourneert of zich aanmeldt voor een financiรซle dienst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw identiteit en uw vermogen om een contract aan te gaan te verifiรซren, om te controleren of de door u verstrekte financiรซle informatie correct is, om fraudecontroles uit te voeren of om andere illegale activiteiten te voorkomen.

2.3 Wij kunnen via elektronische middelen (bijv. e-mail) contact met u opnemen om onze diensten te promoten, zelfs zonder uw voorafgaande toestemming. U kunt echter te allen tijde weigeren dit soort marketingcommunicatie te ontvangen (d.w.z. u kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie - deze optie wordt in elke nieuwsbrief vermeld). Uw contactgegevens worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie, tenzij u zich afmeldt.

In andere gevallen, bijvoorbeeld in het geval van marketingcommunicatie voor andere diensten of als we berichten sturen die zijn afgestemd op uw specifieke interesses en behoeften, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de toestemming.

2.4 Voor de beveiliging van IT-systemen en netwerken kunnen we de volgende informatie verwerken: gebruikersnaam, wachtwoord, logs en cookies (meer informatie in sectie 9) en automatisch gegenereerde informatie (bijv. het type apparaat dat u gebruikt, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem dat u gebruikt, de browsersoftware die u gebruikt). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde partij. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie.


2.5 Daarnaast kunnen wij sommige van de hierboven genoemde gegevens (bijv. betalingsgegevens) verwerken en opslaan met het oog op mogelijke claims in de toekomst. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang of dat van een derde partij, aangezien we mogelijk bewijsmateriaal moeten bewaren voor mogelijke geschillen die kunnen ontstaan. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om aan dit doel te voldoen, echter niet langer dan voor de periode van tien jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn in elk specifiek geval.

3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij delen uw persoonlijke gegevens binnen Lifenova wanneer dat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Om dezelfde reden worden persoonlijke gegevens ook gedeeld met leveranciers die bepaalde taken namens ons uitvoeren, zoals het uitvoeren van bestellingen en het verwerken van betalingen. Lifenova is altijd volledig verantwoordelijk voor haar leveranciers.

Wij kunnen van tijd tot tijd ook persoonlijke gegevens delen met onafhankelijke derden, zoals aanbieders van elektronische communicatie, banken en postdiensten. Wees u ervan bewust dat veel van deze ontvangers een onafhankelijk recht of verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens in hun eigen recht te verwerken.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, zullen wij uw gegevens nooit doorgeven, verkopen of verhandelen aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers die gevestigd zijn in China. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is

de uitvoering van een contract (d.w.z. de levering van onze diensten) waarbij u partij bent. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie en op enig moment daarna om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen te dienen.
om de vitale belangen van onze klanten te beschermen;
om ons eigendom, Platform en wettelijke rechten te beschermen;
in verband met verzending en gerelateerde diensten voor gedane aankopen;
om risico's in te schatten en te beheren en fraude tegen ons, onze servers en fraude met ons Platform te voorkomen,
inclusief fraude die plaatsvindt bij of betrekking heeft op onze zakenpartners, strategische bedrijven of andere personen en handelaren;
ons bedrijf te beschermen om informatie te rapporteren aan kredietrapportage- en incassobureaus;
ons bedrijf te beschermen om informatie te rapporteren ter ondersteuning van onze audit-, compliance- en corporate governance-functies.
Onze in China gevestigde niet-EU-partners verplichten zich om gepaste maatregelen te nemen in overeenstemming met nationale en lokale privacywetten om hoge normen van privacybescherming te garanderen.

We verbinden ons ertoe dat elke gegevensoverdracht aan onze leveranciers in China onderworpen zal zijn aan de contractuele principes van de GDPR, die zullen worden opgenomen in onze overeenkomsten met onze leveranciers.

4. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking?
Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Neem contact op met de klantenservice en wij zullen u uw persoonsgegevens via e-mail verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:
Wanneer Lifenova uw persoonsgegevens verwerkt, via geautomatiseerde middelen op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie van uw gegevens aan u of aan een andere partij te laten overdragen. Dit omvat alleen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Recht op rectificatie:
U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Als u een Lifenova account heeft, kunt u uw persoonlijke gegevens bewerken via uw accountpagina's.

Recht op wissen:
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens verwerkt door Lifenova te laten wissen. Uw verzoek kan gehinderd worden als een van de volgende zaken van toepassing is:

*u hebt een lopende zaak met de klantenservice
*u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
*u krediet heeft bij Lifenova, ongeacht de betalingsmethode.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is gebaseerd op het legitieme belang van Lifenova.ย Lifenova zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of vanwege rechtsvorderingen.

Recht op beperking:
U heeft het recht om Lifenova te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder de volgende omstandigheden:
* als u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van Lifenova, zal Lifenova alle verwerking van dergelijke gegevensbeperking stopzetten in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Lifenova elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* indien de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
* alsย Lifenova de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft om juridische claims te verdedigen.
Hoe oefent u uw rechten uit?
Wij nemen gegevensbescherming zeer ernstig. Als u uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen of als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via dataprotection@lifenova-nederland.com.
Als u eenย Lifenova account heeft, kunt u uw rechten op toegang, overdraagbaarheid en rectificatie uitoefenen op de pagina's van uw account, waar u ook uw account kunt verwijderen.
Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens voortdurend op een open, nauwkeurige en wettige manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotectionofficer@lifenova-nederland.com en schrijf DPO als onderwerp.

CCPA
Als u een inwoner van Californiรซ bent, hebt u het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren (ook bekend als het "recht om te weten"), om deze over te dragen aan een nieuwe service en om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder support@lifenova-nederland.com. Als u een agent wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

JRADS ECOM INTERNATIONAL LIMITED
Geregistreerd kantoor: Unit 2A, 17/F, Glenealy Tower, No.1 Glenealy, Central
Geregistreerd nummer: 76139081
Geregistreerd in Hong Kong S.A.R.
Een lijst van directeuren is beschikbaar op het geregistreerde adres.


KLACHTEN BIJ LOKALE AUTORITEITEN IN DE EU
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of om juridische stappen te ondernemen als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. Zie ook hier voor een overzicht van lokale autoriteiten.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Naast de bewaartermijnen die hierboven in dit Privacybeleid zijn aangegeven, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking in kwestie, d.w.z. zoals vereist door de wet, voor de periode van uitvoering van de contractuele relatie en in sommige gevallen waarin we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens langer te bewaren in het licht van onze gerechtvaardigde belangen.

We kunnen uw gegevens echter ook voor andere doeleinden blijven gebruiken en opslaan.

Naast het bovenstaande vereist de naleving van wetten dat we je bestelgegevens blijven bewaren en soms gebruiken om te voldoen aan toepasselijke belasting- en boekhoudwetten en om consumentenrechten te beschermen.

6. Hoe verwerken en beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens via ons Platform. Uw persoonsgegevens worden dan elektronisch verwerkt via geautomatiseerde middelen en opgeslagen in onze informatiesystemen; uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen in spiegels of op back-up servers.

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende administratieve, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te allen tijde veilig te houden en te beschermen tegen onopzettelijk of onwettig verlies, toegang, overdracht of vernietiging of enig ander misbruik. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn gebonden aan wettelijke of contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Ze hebben invloed op de functionaliteit van onze website en ook op essentiรซle functies. Daarom is het raadzaam om cookies niet uit te schakelen.

7. Wijzigingen in het privacybeleid
Eventuele materiรซle wijzigingen die wij in de toekomst in dit Privacybeleid aanbrengen, worden per e-mail of op ons Platform aan u meegedeeld. Je wordt verder geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.